Personvernerklæring
Privacy policy
Her finner du våre regler om behandling av personopplysninger.
Here you will find our rules regarding the processing of personal data.
Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet datics.no, drevet av Datics AS. Vi tar personvernet på alvor og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne erklæringen er ment å hjelpe deg som besøkende på datics.no å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker.
This privacy policy applies to the website datics.no, operated by Datics AS. We take privacy seriously and are committed to protecting your personal data. This statement is intended to help you as a visitor to datics.no to understand what personal data we collect, why we collect personal data, how it is used by us and what rights you have as a user.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Lokal lagring

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi lagre viss informasjon i nettleserens lokale lagring for å forbedre brukeropplevelsen din. Dette kan inkludere informasjon som preferanser, innstillinger og andre data som hjelper oss med å tilpasse nettstedet til dine behov.

Søknadsskjema

Opplysningene du oppgir i søknaden vil bli registrert hos Datics AS på kontakt@datics.no. Følgende personopplysninger vil bli behandlet:

  • Fullt navn
  • Kontaktdetaljer: e-postadresse, telefonnummer
  • CV
  • Søknadsbrev
  • Andre vedlagte dokumenter

Når du kontakter oss via skjemaet på nettsiden, vil informasjonen du oppgir bli sendt til oss på e-post. Sensitiv informasjon må ikke sendes via skjema siden e-posten med dataene sendes ukryptert. Vi lagrer informasjonen i systemene våre så lenge det er nødvendig for å kunne yte tjenestene du ber om.

Kommentarer

Når besøkende legger igjen kommentarer på nettstedet, samler vi inn dataene som vises i kommentarskjemaet, og også besøkendes IP-adresse og nettleserbrukeragentstreng for å hjelpe til med å oppdage søppelpost.

En anonymisert streng opprettet fra e-postadressen din (også kalt en hash) kan leveres til Gravatar-tjenesten for å se om du bruker den. Gravatar-tjenestens personvernerklæring er tilgjengelig her: https://automattic.com/privacy/. Etter godkjenning av kommentaren din, er profilbildet ditt synlig for offentligheten i forbindelse med kommentaren din.

Informasjonskapsler

Hvis du legger igjen en kommentar på nettstedet vårt, kan du velge å lagre navnet ditt, e-postadressen og nettstedet ditt i informasjonskapsler. Disse er for enkelhets skyld, slik at du ikke trenger å fylle ut opplysningene dine på nytt når du legger igjen en kommentar. Disse informasjonskapslene vil vare i ett år.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på dette nettstedet kan inneholde innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, kart osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende har besøkt det andre nettstedet.

Disse nettstedene kan samle inn data om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn ytterligere tredjepartssporing og overvåke interaksjonen din med det innebygde innholdet, inkludert sporing av interaksjonen din med det innebygde innholdet hvis du har en konto og er logget på det nettstedet .

Bruksvilkår

Informasjonen som er lagret i lokal lagring brukes utelukkende til formål relatert til din interaksjon med nettstedet vårt. Dette kan inkludere å huske preferanser og innstillinger du har valgt, lagring av mørk modus eller andre midlertidige data som er nødvendige for at nettstedet skal fungere.

Datics AS vil bruke informasjonen din til å vurdere jobbsøknaden din. Søknaden vil bli behandlet gjennom en kandidatprofil som inneholder informasjonen du har oppgitt i forbindelse med søknaden.

Eventuelle spørsmål angående behandling av personopplysninger kan rettes til kontakt@datics.no.

Hvor lenge vi oppbevarer dataene dine

Local lagring er en metode for nettleseren å lagre data lokalt på brukerens enhet uten å sende dataene tilbake til serveren hver gang en forespørsel gjøres. Siden dataene blir lagret lokalt, er de ikke inkludert i HTTP-forespørsler og -svar, og sendes derfor ikke til serveren.

Hvis du legger igjen en kommentar, beholdes kommentaren og dens metadata på ubestemt tid. Dette er slik at vi kan gjenkjenne og godkjenne eventuelle oppfølgingskommentarer automatisk i stedet for å holde dem i en modereringskø.

Hvilke rettigheter du har over dataene dine

Du kan be om å motta en eksportert fil med personopplysningene vi har om deg, inkludert alle data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette inkluderer ikke data vi er forpliktet til å beholde for administrative, juridiske eller sikkerhetsformål.

Hvor dataene dine sendes

Besøkendes kommentarer kan sjekkes gjennom en automatisk spam-deteksjonstjeneste.

Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil bli annonsert på nettstedet vårt, og endringene trer i kraft umiddelbart etter kunngjøringen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår personvernerklæring eller vår personvernpraksis, vennligst kontakt oss på kontakt@datics.no.

What information do we collect?

Local storage

When you visit our website, we may store certain information in your browser's local storage to improve your user experience. This may include information such as preferences, settings and other data that help us adapt the website to your needs.

Application form

The information you provide in the application will be registered with Datics AS in kontakt@datics.no. The following personal information will be processed:

  • Full Name
  • Contact details: e-mail address, telephone number
  • Resume
  • Letter of application
  • Other attached documents

When you contact us via the form on the website, the information you enter will be sent to us by e-mail. Sensitive information must not be sent via form since the email with the data is sent unencrypted. We store the information in our systems for as long as it is needed to be able to provide the services you request.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, maps, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Terms of use

The information stored in local storage is used exclusively for purposes related to your interaction with our website. This may include remembering preferences and settings you have chosen, storing dark mode or other temporary data necessary for the website to function.

Datics AS will use your information to evaluate your job application. The application will be processed through a candidate profile that contains the information you have provided in connection with the application.

Any questions regarding the processing of personal data can be directed to kontakt@datics.no.

How long we retain your data

Local Storage is a method for the browser to store data locally on the user's device without sending the data back to the server each time a request is made. Since the data is stored locally, it is not included in HTTP requests and responses and is therefore not sent to the server.

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

What rights you have over your data

You can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Changes to the privacy policy

We reserve the right to change this privacy policy at any time. Any changes will be announced on our website and the changes will be effective immediately upon announcement.

Contact Us

If you have any questions or concerns about our privacy policy or our privacy practices, please contact us at kontakt@datics.no.