Om oss
About us
Oppdag Datics – Møt vårt erfarne team og utforsk hvordan vi kan hjelpe deg med å maksimere verdien av dine data.
Discover Datics - Meet our experienced team and explore how we can help you maximize the value of your data.

Vår historie
Our story

Datics ble startet opp av en gruppe personer hovedsakelig fra et firma som før het Bicon, og ble kjøpt opp av Sysco - som igjen ble kjøpt opp av Cegal. Alle som startet i Datics har en lang historie med BI og datavarehus i ulike roller, samt hovedfokus på Oracle teknologi. Og mange års erfaring innenfor dette, men også innenfor andre teknologier og fagfelt. Noe som kommer godt med når man jobber i en bransje som dekker et enormt fagfelt, både teknologisk og faglig.

Vår misjon er å lage et firma med et mer spisset fagmiljø enn hva store aktører ofte evner å lage. Samt en plass man føler en tilhørighet til og at det skal være morsomt å gå på jobb, Datics er et forholdsvis ungt firma, men erfaringsbasen for de som jobber der er både lang og bred. Vi har et uformelt miljø og om du er eksisterende kunde, ny kunde eller du har lyst å jobbe med oss er det bare å ta kontakt. Vårt fokus er ikke å bli flest, men å bli best.

Datics was started by a group of people mainly from a company formerly called Bicon, and was acquired by Sysco - which in turn was acquired by Cegal. Everyone who started at Datics has a long history with BI and data warehouses in various roles, as well as a main focus on Oracle technology. And many years of experience within this, but also within other technologies and professional fields. Something that comes in handy when you work in an industry that covers an enormous field of expertise, both technologically and professionally.

Our mission is to create a company with a more specialized professional environment than what large players are often able to create. As well as a place where you feel a sense of belonging and that it should be fun to go to work, Datics is a relatively young company, but the experience base for those who work there is both long and wide. We have an informal environment and whether you are an existing customer, a new customer or you want to work with us, just get in touch. Our focus is not to be the most, but to be the best.

Teamet
The team

Tore Kaasen

Dagligleder og styreleder
CEO and chairman
Posisjon
Position
+47 123 45 678
  epost@datics.no
Tore har lang erfaring fra virksomhets- og prosjektledelse. Han har vært sentral i etablering og oppbygging av flere konsulentselskaper. Felles for alle disse selskapene er Business Intelligence, Analytics, ledelsesinformasjon og datavarehus. Tore er en leder og bedriftsrådgiver med høy kompetanse og erfaring innen IKT. Han har videre bred erfaring fra styrearbeid og styreledelse og meget lang erfaring som prosjektleder.
Tore has extensive experience in business and project management. He has been central to the establishment and development of several consulting companies.Common to all these companies are Business Intelligence, Analytics, management information and data warehouses. Tore is a manager and business advisor with high competence and experience in ICT. He also has broad experience in board work and chairmanship, along with extensive experience as a project manager.

Richard Spjeld

Posisjon
Position
+47 123 45 678
  epost@datics.no
Richard har 30 års erfaring med Oracle og Datavarehus. Han har hatt ulike roller opp igjennom årene, blant annet som datavarehusutvikler, rapportutvikler, løsningsarkitekt, og rådgiver. Han har mer enn 12 års erfaring fra prosjekter i offentlig sektor, hvor han blant annet har vært konsulent hos Norsk Sykepleierforbund, Skatteetaten og Skattedirektoratet og jobbet med datavarehus, utvikling, rådgivning og rapportering m.m.
Richard has 30 years of experience with Oracle and Datawarehouses. He has held various roles over the years, including data warehouse developer, report developer, solution architect and consultant. He has more than 12 years of experience from projects in the public sector, where he has, among other things, been a consultant for the Norsk Sykepleierforbund (Norwegian Nurses' Association), Skatteetaten (the Norwegian Tax Agency) and Skattedirektoratet (the Tax Directorate) and worked with data warehouses, development, consulting and reporting, etc.

Kjetil Nordstrand

Posisjon
Position
+47 123 45 678
  epost@datics.no
Kjetil har mer enn 35 års erfaring fra IT-bransjen. De siste 16 årene har han jobbet som konsulent spesialisert på Oracles databaser, verktøy og applikasjonsservere. Han fungerer som teknisk prosjektleder, mentor, arkitekt, DBA og utvikler i forskjellige lange prosjekter hos flere store kunder. Kjetil er en kreativ og drivende person som på kort tid kan sette seg inn i og analysere forskjellige utfordringer.
Kjetil has more than 35 years of experience from the IT industry. For the past 16 years, he has worked as a consultant specializing in Oracle's databases, tools and application servers. He acts as technical project manager, mentor, architect, DBA and developer in various long projects with several large customers. Kjetil is a creative and driven person who can familiarize himself with and analyze different challenges in a short time.

Elmira Khatibi

Posisjon
Position
+47 123 45 678
  epost@datics.no
Elmira har over 13 års erfaring med Oracle-teknologier, spesielt innen datavarehus. Med ekspertise i design, implementering og drift av databaser, samt avansert kunnskap innen Oracle Data Integrator, er hun en verdifull ressurs for moderne datavarehusløsninger.
Elmira Khatibi has over 13 years of experience with Oracle technologies, especially in data warehouses. With expertise in the design, implementation and operation of databases, as well as advanced knowledge in Oracle Data Integrator, she is a valuable resource for modern data warehouse solutions.

Atle Nordlien

Posisjon
Position
+47 123 45 678
  epost@datics.no
Atle har jobbet med Oracle siden 1996, både som Administrator/DBA og systemutvikler. Han har jobbet med design, utvikling, implementasjon og forvaltning av datavarehus, fag systemer og Intranett-løsninger. Han har dyp kompetanse innen Datavarehus, Oracle Analytics Cloud, Oracle Database, SQL, PL/SQL og ETL verktøy. Atle har de siste årene jobbet også med utvikling og forvaltning av Statens Vegvesen sitt datavarehus, med fokus på Oracle Analytics Cloud tidligere OBIEE.
Atle has worked with Oracle since 1996, both as Administrator/DBA and system developer. He has worked with design, development, implementation and management of data warehouses, professional systems and Intranet solutions. He has deep expertise in Data Warehouse, Oracle Analytics Cloud, Oracle Database, SQL, PL/SQL and ETL tools. In recent years, Atle has worked with the development and management of the Norwegian Public Roads Administration's data warehouse, with a focus on Oracle Analytics Cloud, formerly OBIEE.

Alf Eirik Nordmo

Posisjon
Position
+47 123 45 678
  epost@datics.no
Alf Eirik har jobbet innen IT i 25 år med lang erfaring fra ERP, Business Intelligence og datavarehus prosjekter. Han jobber hovedsakelig som sjefsarkitekt på BI og DVH prosjekter samt utvikling av business intelligence løsninger. Alf Eirik er spesialisert innen Oracle sine BI verktøy både onpremis og i Cloud. Han jobber også i andre roller som for eksempel prosjektleder og presale. Han liker utfordringer og har alltid fokus på kvalitet og leveranser for å gi merverdi til kunder.
Alf Eirik has worked in IT for 25 years with extensive experience from ERP, Business Intelligence and data warehouse projects. He mainly works as a chief architect on BI and DVH projects, as well as development of business intelligence solutions. Alf Eirik is specialized in Oracle's BI tools both on-premises and in the Cloud. He also works in other roles such as project manager and presale. He likes challenges and always focuses on quality and delivery to provide added value to customers.

Hvorfor Datics
Why Datics

Image

Rådgivning
Counseling

Datics har utelukkende seniorkonsulenter med lang erfaring. De har den yppertse kompetansen innenfor varehus, BI og Analytics.
Datics only has senior consultants with extensive experience. They have excellent expertise within warehouses, BI and Analytics.

Ytelse
Performance

Datics vet hvordan et godt datavarehus skal yte og hva som kan gå galt. Vi løser dine utfordringer
Datics knows how a good data warehouse should perform and what can go wrong. We solve your challenges

Innovasjon
Innovation

Datics følger trender og definerer neste generasjons datavarehus med Cloud, Analytics, Data Lakes og integrasjon mellom forskjellige platformer
Datics follows trends and defines the next generation data warehouse with Cloud, Analytics, Data Lakes and integration between different platforms
Ekspertise
Expertise
Det er utelukkende seniorkonsulenter med lang erfaring i Datics. Vi har den ypperste kompetansen innenfor datavarehus og BI på Oracle og andre plattformer
There are exclusively senior consultants with extensive experience in Datics. We have the best expertise in data warehouses and BI on Oracle and other platforms
Teknologi
Technologies
Datics har et formidabelt fagmiljø på Oracles produktportefølje for datavarehus og BI. Vi bygger nå også kunnskap og erfaring på andre plattformer som f.eks Microsoft og Talend
Datics has a formidable professional environment on Oracle's product portfolio for data warehouses and BI. We are now also building knowledge and experience on other platforms such as Microsoft and Talend
Erfaring
Experience
Datics har erfaring fra en rekke industrier og virksomheter, noe som gjør at våre konsulenter har en solid og bransjerelevant verktøykasse
Datics has experience from a number of industries and businesses, which means that our consultants have a solid and industry-relevant toolbox
Prosjekter
Projects
Datics tar både ansvar for hele prosjekter fra oppstart til leveranse, og i tillegg besetter vi enkeltroller i prosjekter
Datics takes responsibility for entire projects from inception to delivery, and in addition we fill individual roles in projects

Teknologier
Technologies

ImageOracle Business Intelligence LogoOracle Data Integrator LogoOracle Analytics Cloud LogoOracle Goldengate LogoOracle Cloud LogoImageImageImageOracle Business Intelligence logoOracle Data Integrator logoOracle Analytics Cloud logoOracle Goldengate logoOracle Cloud logoImageImageImage

Kontakt oss
Contact us

Adresse
Address

Technopolis, Martin Linges vei 25, Fornebu

E-post
E-mail
kontakt@datics.no